In C

VENI academy ensemble

Zbigniew Rudzińsky

Terry Riley

VENI academy ensemble

Marián Lejava, viola
Branislav Dugovič, klarinet
Milan Osadský, akordeón


František Király, klavír
Daniel Matej, objekty, umelecký vedúciZbigniew Rudzińsky

Studium na C (1964)
pre ľubovoľné obsadenie


Terry Riley

In C (1964)
pre ľubovoľné obsadenie
Zbigniew Rudzińsky (1935)

študoval skladbu na Štátnej vyššej hudobnej škole vo Varšave v triede Piotra Perkowskeho (1956 – 1962). V rokoch 1965 – 1966 študoval v Paríži a v roku 1971 v Holandsku. Od roku 1976 pedagogicky pôsobil na Hudobnej akadémii Fryderyka Chopina vo Varšave.

Rudzińského Studium na C bolo prvou skladbou, ktorú na svojom zakladajúcom stretnutí hráči VENI ensemble naštudovali a následne uviedli 15. februára 1988 v rámci svojho prvého verejného koncertu v Mozartovej sieni v Bratislave. Studium na C je tzv. otvorená partitúra, ktorej materiál – až na záverečný blok – tvorí jediný tón c – v rôznych oktávových transpozíciách a najrozmanitejšej zvukovo-farebnej a rytmickej artikulácii.


Terry Riley (1935)

patrí k zakladateľom amerického hudobného minimalizmu. Jeho tvorba ovplyvnila niekoľko generácii amerických aj európskych skladateľov (od jeho rovesníkov po predstaviteľov najmladšej generácie). Rileyho vplyv sa neobmedzil iba na teri-tórium tzv. vážnej hudby, ale rozšíril sa aj na oblasť hudby jazzovej, rockovej a populárnej. "Rileyho hudba", píše Keith Potter, "si našla cestu k hudobníkom celého sveta ako významný hudobný emblém požiadavky novej slobody a perspektívy v oblasti sociálnej, duchovnej, ako aj hudobnej." Jeho skladba In C sa stala "hymnou minimalizmu".

Už v dobe svojho vzniku, v roku 1964, zaujala skladba In C publikum aj odbornú verejnosť. Steve Reich (ďalšia kľúčová postava ameri-ckého hudobného minimalizmu), ktorý na jej predvedení vtedy participoval, sa o nej vyjadril v tom zmysle, že mala veľký podiel na formovaní jeho vlastného kompozičného štýlu. Táto skladba je napísaná na jedinom kuse papiera a jej trvanie sa pri každom uvedení líši v závislosti od toho, koľkí hudobníci ju hrajú a ako dlho opakujú jednotlivé rytmicko-melo-

dické modely, z ktorých je utvorená. Skladba naozaj v mnohom predznačila charakter Rileyho, Reichovej a Glassovej hudby druhej polovice 60. a prvej polovice 70. rokov 20. stor., označovanej (na základe charakteristických znakov, ktoré ju jasne identifikovali) ako minimal, repetitive či pulse music. Podobne ako Rudzińskeho skladba, aj Rileyho In C zohrala vo viac ako dvadsaťročnom vývoji VENI ensemble kľúčovú úlohu, a tak veríme, že jej uvedenie podobne pozitívne predznamená aj históriu nového projektu Veni Academy ensemble.


VENI academy ensemble

je projekt, ktorého dlhodobým cieľom je vytvorenie celoslovenského ansámblu so zameraním na interpretáciu hudby 20. a 21. storočia. Iniciátormi tejto myšlienky sú Marián Lejava, Daniel Matej a Ivan Šiller (kľúčoví členovia VENI ensemble), pričom snaha o vytvorenie takéhoto telesa je prirodzeným vyústením ich mnohoročného umeleckého aj pedagogického pôsobenia v oblasti súčasnej hudby a úsilia o jej propagáciu, ako aj vytvorenie dôstoj-ného prostredia pre jej existenciu na Slo-vensku. Projekt VENI academy ensemble je založený na myšlienke dlhodobého pravidelného vzdelávania mladých hudobníkov v oblasti interpretácie súčasnej hudby formou tvorivých dielní, seminárov, letných majstrovských kurzov a rôznych iných interaktívnych podujatí. Želaným vyústením vzdelávacieho procesu v tejto oblasti je vytvorenie dostatočného počtu príležitostí na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí a zručností a dlhodobej platformy na ich interpretačnú realizáciu. Projekt VENI academy ensemble vzniká v spolupráci Slovenskej sekcie ISCM s o. z. InMusic, HTF VŠMU, košického konzervatória a Štátnej filharmónie Košice, s perspektívou rozširovania tímu o ďalšie spolupracujúce slovenské aj zahraničné inštitúcie.


Daniel Matej
© 2011–2024 InMusic, o.z.